Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Blowdry Browbar

Dit zijn de algemene voorwaarden van Blowdry Browbar (Blowdry Browbar). Het adres van Blowdry Browbar is Ceintuurbaan 23, 1072 ES Amsterdam, met het KvK-nummer 86837508.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@blowdrybrowbar.com, 020-2219129 of per post: Blowdry Browbar, Ceintuurbaan 23, 1072 ES Amsterdam.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 1. Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit Onze dienstverlening bestaat uit haarverzorging schoonheidsverzorging manicure en pedicure.

 • Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Blowdry Browbar en u (de Opdrachtgever). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.blowdrybrowbar.com.

 • Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

 • Offertes en aanbiedingen
  • Alle door Blowdry Browbar gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
  • Als de Opdrachtgever aan Blowdry Browbar gegevens verstrekt, mag Blowdry Browbar ervan uitgaan dat deze kloppen en zal Blowdry Browbar de offerte hierop baseren.
 • Prijs
  • Blowdry Browbar mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
  • Als Blowdry Browbar genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
  • De prijs is exclusief eventuele onkosten van Blowdry Browbar .
 • Betaling en incassokosten
  • Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
  • Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  • Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Blowdry Browbar. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
   • 15% over de eerste €2.500;
   • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
   • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
   • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
   • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.
  • De volledige vordering van Blowdry Browbar op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
   • Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
   • Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
   • Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
   • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 • Contractsduur
  • Blowdry Browbar en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
  • Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:
   • Blowdry Browbar kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is 24- uur. Blowdry Browbar zegt op per aangetekende brief.
   • Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van 24-uur. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
   • Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.
 • Uitvoering opdracht
  • Blowdry Browbar zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Blowdry Browbar verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Blowdry Browbar om de opdracht uit te voeren.
  • Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Blowdry Browbar de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Blowdry Browbar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Blowdry Browbar is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Wijziging opdracht
  • Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
  • Blowdry Browbar kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Blowdry Browbar zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
  • Blowdry Browbar mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.
 1. Opschorting, ontbinding
  1. Blowdry Browbar mag de opdracht opschorten als Blowdry Browbar door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan Blowdry Browbar niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
  1. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
  1. Blowdry Browbar mag nakoming van de opdracht opschorten als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Blowdry Browbar dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.
 1. Tussentijdse opzegging
  1. Als Blowdry Browbar de opdracht tussentijds opzegt, zal Blowdry Browbar zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Blowdry Browbar extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
  1. Blowdry Browbar mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
   1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
   1. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
   1. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
   1. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of
   1. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 1. Overmacht
  1. Blowdry Browbar hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
  1. Blowdry Browbar kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 24-uur dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
  1. Als Blowdry Browbar zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Blowdry Browbar het nagekomen deel factureren.
 1. Garanties
  1. Blowdry Browbar garandeert dat wat Blowdry Browbar levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
  1. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
  1. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Blowdry Browbar niets aan kan doen.
 1. Onderzoek
  1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
  1. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Blowdry Browbar mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Blowdry Browbar mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
 1. Klachten
  1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
  1. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
  1. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  1. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Blowdry Browbar de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
  1. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Blowdry Browbar die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 1. Aansprakelijkheid
  1. Blowdry Browbar is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Blowdry Browbar.
  1. Blowdry Browbar is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Blowdry Browbar is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  1. De aansprakelijkheid van Blowdry Browbar is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €100,00.
  1. De aansprakelijkheid van Blowdry Browbar is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
  1. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Blowdry Browbar.
 1. Privacy Statement

Blowdry Browbar beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

 1. Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Blowdry Browbar is één jaar.

 1. Vrijwaring
  1. Opdrachtgever vrijwaart Blowdry Browbar voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Blowdry Browbar toerekenbaar is.
  1. Als derden Blowdry Browbar aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
  1. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Blowdry Browbar zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Blowdry Browbar, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 • Geheimhouding
  • Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Blowdry Browbar alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
  • Blowdry Browbar zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Blowdry Browbar optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
  • Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Blowdry Browbar niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
 • bepalingen BBB

Aanbetalingen worden niet teruggegeven als er niet bninnen 24 uur wordt geannuleerd. ontevreden klant mag terugkomen binnen een week voor correctie of een tegoedbon. Klant die 10 minten te laat is kan niet meer geholpen worden, mag een nieuwe afspraak maken.

 • Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 • Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 • Toepasselijk recht

Nederlands recht.

 • Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam.

Contact information

Blow Dry / Brow Bar
Ceintuurbaan 23
1072 ES Amsterdam
(020) 221 91 29
info@blowdrybrowbar.com

Chamber of Commerce-number: 86837508
VAT Number: NL131070009B01